Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İstemi Dilekçesi
Dosya Esas No: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KONU : Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi istemimizdir.
AÇIKLAMALAR :
Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak davalı vekilinin yetki itirazı üzerine mahkemenizce yetkisizlik kararı verilmiştir. Verilen yetkisizlik kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir. Dosyanın yetkili Erzurum Aile Mahkemesine mahkemeye gönderilmesini istemekteyiz.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 27, 193/III ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile .../…/… tarih ve 2007/… esas sayılı kararı ile yetkisizlik kararı verilen dava dosyasının yetkili olan mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz. .../…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza