İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasını İsteme Dilekçesi
... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
İHTİYATİ TEDBİRE
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İhtiyati tedbir kararının kaldırılması istemi
AÇIKLAMALAR :
.../.../... tarih ..../.... sayılı karar ile benim yokluğumda hiç bir belgeye dayanmadan ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Usule ve yasaya aykırı olarak verilen ihtiyati tedbirin kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : Tapu kaydı vs.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. m. 107, 108, 112 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak yokluğumda hiçbir belgeye dayanmadan verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak masraf ve yargılama giderlerinin karşı tarafından alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../...

İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
İmza